Museoajoneuvon hyväksyminen katsastuksessa

Yleistä
Ajoneuvolain (1090/2002) 24 §:ssä määritellyllä museoajoneuvolla tarkoitetaan katsastustoimipaikan valtakunnallisen rekisteröidyn museoajoneuvojärjestön lausunnon perusteella museoajoneuvoksi hyväksymää ajoneuvoa. Museoajoneuvon valmistusvuoden päättymisestä on oltava kulunut vähintään 30 vuotta. Ennen 1. päivää tammikuuta 2008 on museoajoneuvoksi voitu kuitenkin hyväksyä ajoneuvo, jonka valmistusvuoden päättymisestä on kulunut 25 vuotta. Museoajoneuvoksi voidaan hyväksyä ajoneuvo, joka on säilytetty alkuperäistä vastaavassa kunnossa tai entistetty asianmukaisesti.

Tässä määräyksessä määritellään valtakunnallisen rekisteröidyn museoajoneuvojärjestön lausunnon nykymuotoinen minimisisältö sekä menettely, jota tulee noudattaa hyväksyttäessä ajoneuvo museoajoneuvoksi. Lisäksi ohjeistetaan menettelystä museoajoneuvon määräaikaiskatsastuksessa.

Museoajoneuvon kunto ja rakenne

Museoajoneuvolta vaaditaan joko alkuperäistä vastaavaa kuntoa tai sitä, että ajoneuvo on entistetty asianmukaisesti. Mainituilla määritelmillä tarkoitetaan sitä, että museoajoneuvon tulee olla rakenteeltaan ja ulkoasultaan mahdollisimman tarkasti säilytetty sellaisena tai entistetty sellaiseksi kuin se oli ajoneuvon valmistuttua. Ajoneuvon asianmukaisena entistämisenä voidaan pitää myös ajoneuvon konservointia, jossa alkuperäisyyden
säilyttämisen lisäksi pyritään säilyttämään myös yksittäisen ajoneuvon historia.

Konservoimalla entistetyn ajoneuvon kunto ei yleensä vastaa uuden
ajoneuvon kuntoa ja ”ajan patina” on sopivissa määrin säilytetty. Tällaisen ajoneuvon museoajoneuvotarkastuksessa tulee esittää konservointiselvitys museoajoneuvolausunnon allekirjoittavalle museoajoneuvotarkastajalle. Konservointiselvityksessä tulee olla kirjattuna, millä menetelmillä ja missä laajuudessa konservointityö on tehty. Museoajoneuvon korin, sisustusmateriaalien ja moottoritilan on oltava lähtökohtaisesti ehjiä (vähäiset korjausjäljet sallittuja) ja puhtaita.

Museoajoneuvossa ei saa olla ulkoisesti tarkasteltuna näkyvillä syöpyneitä osia, näkyvää tai etenevää ruostetta, lommoja eikä maalipinnan selkeitä puutteita tai halkeamia. Maalauksen värisävyn tulee olla ajoneuvon aikakauden mukainen.Em. vaatimuksista voidaan kuitenkin vähäisissä määrin poiketa, kun kyseessä on huomattavan vanha konservoitu ajoneuvo.

Lähtökohtana alkuperäisyydelle on pidettävä sitä, millainen ajoneuvoyksilö on ollut sen valmistuttua ja mihin tarkoitukseen se on tehdasvalmisteisesti rakennettu. Alla on lueteltu esimerkkejä ajoneuvoista, joita ei voida pitää museoajoneuvoina:

– ajoneuvo on jälkikäteen muutettu jonkin toisen mallin mukaiseksi
(esimerkiksi farmarista on tehty sedan, 4-ovinen malli on muutettu
2-ovista vastaavaksi, alkujaan umpikorilla varustettu ajoneuvo
on muutettu avomalliseksi tai ajoneuvo on muutettu replicaksi alkuperäistä harvinaisempaa mallia vastaavaksi)

– esimerkiksi VW Kupla on muutettu jälkikäteen ns. ”rantakirpuksi”
(ei koske kuitenkaan sellaista ajoneuvoa, joka valmistettiin tehtaalla
jo uutena ”rantakirpuksi”)

– ajoneuvoa on muulla tavalla muutettu, eikä se ole tehtyjen muutosten jälkeen enää esikuvansa mukaista alkuperäistä mallia vastaavassa kunnossa

Jos ajoneuvo on valmistettu esimerkiksi vuonna 1979 uutena ajoneuvona kopioksi, joka muistuttaa vaikkapa alun perin vuonna 1930 valmistettua ajoneuvoa, on tällainen ajoneuvo mahdollista hyväksyä museoajoneuvoksi ainoastaan 1979 mallisena, jos ajoneuvo muuten täyttää museoajoneuvon edellytykset. Jos em. kopioajoneuvo on merkitty jonkin edellisen maan rekisteriin 1930 mallisena tai käyttöönotettuna, on kyseessä väärennös, eikä tällaista ajoneuvoa voida hyväksyä museoajoneuvoksi vuoden 1930 mallisena eikä myöskään merkitä ajoneuvorekisteriin 1930-luvulla käyttöönotettuna.

Museoajoneuvona ei voida yleensäkään pitää sellaisia replica –ajoneuvoja, jotka eivät tehtyjen muutosten jälkeen enää ole muutoksen kohteena olevaa alkuperäistä mallia vastaavassa kunnossa.

Kilpailukäyttöön varustetut ajoneuvot voidaan hyväksyä museoajoneuvoina ainoastaan silloin, kun ne ovat olleet kilpailukäytössä omana aikakautenaan ja ne ovat ulkoasultaan ja tekniikaltaan oman aikakautensa mukaisia.

Vähäiset rakennemuutokset ovat sallittuja, jos rakennemuutoksella on pyritty säilyttämään ajoneuvo alkuperäistä vastaavassa kunnossa. Esimerkiksi kuorma-auton päälirakennetta (kuormakori) koskeva muutos voidaan hyväksyä, jos muutostyö on toteutettu aikakauden mukaista tyyliä ja rakennetta vastaavaksi. Kuorma-auton alustalle rakennetut paloautot vähäisine myöhempine muutoksineen katsotaan lähtökohtaisesti sallituiksi (esimerkiksi alkuperäiset siniset hälytysvalot korvataan sinisillä kuvuilla,
jos auto ei ole enää rekisterissä eikä käytössä hälytysajoneuvona). Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) voi tarvittaessa yksittäistapauksissa ottaa kantaa rakenteellisesti muutetun ajoneuvon hyväksymisestä museoajoneuvoksi.

Museoajoneuvoksi hyväksyttävän ajoneuvon varusteilta vaaditaan, että ne ovat kulloisenkin ajoneuvon valmistumisaikakauden mukaisia. Edellä mainittu kohta koskee myös ajoneuvoon tarjolla olleita lisävarusteita. Jos poikkeuksellisen vanhaan tai harvinaiseen ajoneuvoon ei jotain tiettyä siihen kuuluvaa osaa ole saatavilla, eikä sitä pystytä valmistamaan, voidaan osa korvata tarvittaessa vastaavanlaisella aikakauden mukaisella osalla.

Museoajoneuvoon voidaan hyväksyä joitakin selkeästi liikenneturvallisuutta parantavia muutoksia. Tällaisia muutoksia ovat turvavöiden asentaminen, valoa ja valotehoa parantavien latauslaitteiden, releiden ja niihin sopivien polttimoiden asentaminen sekä rengastyypin vaihtaminen rengaskokoa
ja profiilisuhdetta mahdollisimman vähän muuttaen. Kilpailukäytössä ollut ja edelleen kilpakäytössä oleva museoajoneuvo voidaan varustaa kansallisten ja kansainvälisten historic-luokan sääntöjen mukaisilla turvavarusteilla, kuten turvakehikolla, istuimilla, turvavöillä ja polttoainesäiliöillä.
Sanotunlaiset muutokset tulee toteuttaa siten, että ajoneuvon alkuperäistä vastaavaa kokonaisilmettä ei oleellisesti muuteta.

Rekisteröinti- ja muutoskatsastus

Museoajoneuvoksi hyväksymisen edellytyksenä on, että ajoneuvolaissa mainitut vaatimukset täyttyvät.

Museoajoneuvotarkastajan allekirjoittamasta museoajoneuvolausunnosta huolimatta myös katsastajan tulee aina arvioida, täyttääkö ajoneuvo lain tarkoittaman museoajoneuvon määritelmän. Hyväksyttäessä ajoneuvo museoajoneuvoksi katsastajan tulee merkitä rekisteriin ajoneuvolle ajoneuvoryhmäksi museoajoneuvo ja lisätä kooditettu erikoisehto: Osa-alue: Yleinen. Erikoisehto: Museoajoneuvotodistus (numero) (antopäivä): ’( )’’ ( )’. Katsastajan tulee päivätä ja allekirjoittaa museoajoneuvolausunto ja varustaa se toimipaikan leimalla.

Alkuperäinen valokuvalla varustettu lausunto annetaan takaisin ajoneuvon katsastukseen tuoneelle henkilölle ja siitä otetaan katsastustoimipaikalla kopio arkistointia varten.

Museoajoneuvojärjestöt ja katsastustoimipaikat voivat halutessaan sopia museoajoneuvolausuntojen kopioiden toimittamisesta katsastustoimipaikoilta museoajoneuvojärjestöille ottaen huomioon viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999).

Määräaikaiskatsastus

1. päivänä tammikuuta 1960 tai sen jälkeen käyttöön otetut museoajoneuvot, joita katsastusvelvollisuus koskee, on määräaikaiskatsastettava kahden vuoden välein kesäkuun loppuun mennessä. Ennen 1. päivää tammikuuta 1960 käyttöön otetut museoajoneuvot tulee määräaikaiskatsastaa neljän vuoden välein kesäkuun loppuun mennessä. Esimerkiksi vuonna 1965 käyttöönotettu ja vuonna 2009 määräaikaiskatsastettu katsastusvelvolliseen ajoneuvoluokkaan kuuluva ajoneuvo tulee määräaikaiskatsastaa seuraavan kerran kesäkuun 2011 loppuun mennessä.

Museoajoneuvon määräaikaiskatsastuksessa katsastajan tulee teknisen kunnon tarkastamisen lisäksi varmistua siitä, että ajoneuvoa on säilytetty alkuperäistä vastaavassa kunnossa. Jos ajoneuvo ei enää täytä määräaikaiskatsastuksessa museoajoneuvolta edellytettäviä vaatimuksia, on ajoneuvo määrättävä ajoneuvolain 61 §:n mukaiseen muutoskatsastukseen. Jos todetut viat tai puutteet ovat vähäisiä, voi katsastaja määrätä ne korjattavaksi kohtuullisen ajan kuluessa.